Waar op school zijn onze ouders actief?

De medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zit een gelijk aantal ouders en leerkrachten. De MR brengt advies uit aan het schoolbestuur.
Meer over de MR >

De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit voornamelijk ouders en een aantal leerkrachten. Zij organiseren zaken die buiten het reguliere onderwijsprogramma vallen en waarvoor de school geen geld krijgt vanuit de overheid.
Meer over de OR >