Bijeenkomst oudergeleding MR en klassenouders

Verslag MR oudergeleding met klassenouders  - Maandag 31 oktober 2016 

Doel van de avond 

 • Helderheid verschaffen over de MR 
 • Verbinding zoeken tussen achterban en MR 
 • Communicatie verbeteren 
 • Samen de kwaliteit van de school verbeteren 

Verslag 

Het eerste kwartier is besteed aan het uiteenzetten waarom een MR belangrijk is, welke bevoegdheden zij heeft en waarom het belangrijk is dat ouders van de school de MR weten te bereiken en andersom. Ter ondersteuning is een Power Point presentatie getoond die aan de openbare notulen van deze vergadering toegevoegd zullen worden op de site. 

In het tweede deel van de avond hebben we een werksessie gehouden waarbij we de klassenouders gevraagd hebben op geeltjes twee tips en twee tops voor de school op te schrijven. Bijvoorkeur tips en tops die recht doen aan het algemene beeld zoals die in de klassen leven; zij zijn immers een vertegenwoordiging van de klas. Wie daar niet direct een beeld van had is gevraagd vanuit zijn of haar eigen beleving uit te gaan. 

Ter plekke hebben we de geeltjes gerubriceerd en we komen tot de volgende grote lijn: 

Tops 
Ouders zijn tevreden over de betrokkenheid van de leerkrachten bij de kinderen. Met name de ouders die de onderbouw vertegenwoordigden gaven aan de betrokkenheid van de leerkracht te waarderen. Over het algemeen ziet men dat kinderen met problemen geholpen worden door de leerkracht. De groepapps worden zeer gewaardeerd als effectief communicatiemiddel. Ook geeft men aan het goed te vinden dat de teamleider onderbouw in de gang staat in de ochtend om de kinderen welkom te heten. 

Tips 
Ouders zijn met minst tevreden over de communicatie. Dit krijgt uiting in verschillende onderwerpen. Er wordt melding gemaakt van louter praktische voorbeelden die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken zoals informatie over uitjes, de schoolfotograaf etc. Daarnaast meldt men echter ook dat leerachterstanden of problemen laat gemeld worden aan ouders en dat afspraken die gemaakt zijn leerproblemen het hoofd te bieden niet worden nageleefd. Men wijt dit aan een gebrekkige onderlinge communicatie bij jaarovergangen van de ene naar de andere leerkracht. Ten derde ervaren een aantal ouders de website als gebruiksonvriendelijke en hebben zij moeite met het vinden van informatie. 

Ouders zeggen ook onvoldoende op de hoogte te zijn gehouden van de verbeterplannen als gevolg van het inspectierapport of bij interventies die in de groepen gedaan zijn naar aanleiding van leerachterstanden. Zij kennen de inhoud van de groepsplannen niet en ervaren het gebrek aan transparantie als kwalijk. Zij zouden, met name de bovenbouw ouders, graag het bestuur en het management zichtbaarder willen hebben. 

Tot slot

Het laatste deel van de avond hebben we met de ouders gesproken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de MR voldoende, structureel contact heeft met de achterban. Uit deze sessie zijn veel ideeën naar voeren gebracht en ouders hebben zich positief over de avond uitgesproken en zij zien het belang ervan in. De volgende opties zijn genoemd: 
 • Elke kwartaal een ouderklankbord avond 
 • Zichtbaarheid van de MR vergroten door: 
 • Fysieke aanwezigheid op het plein maar ook een ouderkamer overwegen en aanwezigheid van MR leden op infoavonden 
 • Via de app groepen van de klassenouders ouders informeren maar ook meningen ophalen 
 • Notulen van de MR op de site met even een seintje via de app groep 
 • Nieuwsbrief 
 • Meer voorlichten wat de MR doet middels info avonden, FAQ, nieuwsbrieven 
 • Een voorlichtingsfilmpje 
In algemene zin vinden de ouders dat er sowieso gewerkt moet worden aan het vergroten van de ouderparticipatie. Men betreurt het dat de Van Brienenoordschool dit deel van zijn identiteit min of meer kwijt is geraakt. Vroeger stond de school bekend om de hoge betrokkenheid van ouders . Men mist een stuk binding met de leerkrachten en het management. De directeur en teamleiders zijn volgens het merendeel van de ouders onvoldoende zichtbaar noch benaderbaar. 

Tot slot is afgesproken dat de notulen van deze avond op de site geplaatst zullen worden en de ouders krijgen een seintje in de app groep zodra het geplaatst is. De MR gaat in de vergadering van maandag 7 november de geeltjes verder uitwerken en zorg dragen voor een terugkoppeling naar directie en bestuur. De ideeën om de zichtbaarheid van de MR te vergroten zullen worden vertaald in concrete actiepunten. 

Hieronder kunt u dit verslag eventueel als pdf downoaden en uitprinten. Ook vindt u hier de powerpointpresentatie van de avond terug.