Verslag inspectiebezoek 2 februari
In het kader van het verbetertraject bracht de onderwijsinspectie op 2 februari een bezoek aan onze school. Hieronder doen wij kort verslag van de bevindingen van de inspecteur.

Opbrengsten 

De eindopbrengsten zijn op dit moment voldoende. Echter, voor de eindopbrengsten van 2016 (de huidige groep 8), kan het ‘vriezen of dooien’.
  • Rekenonderwijs: de inspecteur heeft geconstateerd dat het rekenonderwijs van deze groep op niveau is. Dit houdt in dat het ingezette interventieplan ten behoeve van het rekenonderwijs zijn vruchten afwerpt. De inspecteur adviseert om deze ingezette weg verder te blijven bewandelen.
  • Begrijpend lezen: hierin is wel groei te zien, maar we scoren nog geen voldoende. De inspecteur adviseert om voor dit vakgebied extra tijd in te roosteren en een aangepast plan te maken, zodat we ook deze opbrengsten kunnen verhogen. 
De inspectie verwacht dat indien aan bovenstaande zaken extra leertijd en specifieke aandacht wordt besteed, de opbrengsten op niveau zullen zijn.

Aanbod

Ook op dit onderdeel scoren we een voldoende. Redenen hiervoor zijn de aanschaf van de nieuwe taalmethode en het feit dat de themaplanning van de kleuters gekoppeld is aan de SLO-doelen. T.a.v. de sociale vaardigheden ligt er nu een advies van de werkgroep gedrag. De school moet een keuze maken aangaande de inzet hiervan. Willen we dit schoolbreed inzetten of, gezien de tijdsinvestering die dit kost, vooralsnog alleen in de groepen die dit nodig hebben?

Didactische vaardigheden

Op dit gebied scoren we nog geen voldoende. De inspectie adviseert dan ook om de didactische vaardigheden (de leerkrachtvaardigheden) als prioriteit te nemen.

Schoolklimaat

Het schoolklimaat scoort een voldoende. Er zijn inmiddels al diverse protocollen gerealiseerd, het zorgplan zit goed in elkaar, er is een leerlingenraad opgericht en er is een leerlingenvragenlijst afgenomen (hierop moet nog wel een plan van aanpak worden gemaakt). Wat er nog wel moet worden afgenomen is een personeelsmonitor.

Zorg en begeleiding

  • Signaleringstraject: dit is op orde. Door de juiste inzet en implementatie van het kleutervolgsysteem “Bosos” kan het niet misgaan. De basis ligt er (het zorgplan), nu moet het nog kwalitatief op orde worden gebracht. De leerlingen die heel specifieke zorg nodig hebben, moeten diepgaand worden geanalyseerd zodat we kunnen voldoen aan hun onderwijsbehoefte.
  • Kwaliteitszorg: iedereen is erg betrokken bij de ontwikkeling van de school. Er worden diverse externe partijen aangetrokken om te ondersteunen bij de ontwikkeling van de school. Volgend schooljaar gaan we deze ontwikkeling vanuit de visie aanscherpen. 

Conclusie

Er is het afgelopen jaar al heel veel werk verzet. Een aantal onvoldoendes is inmiddels weggewerkt. We gaan prioriteit geven aan de ontwikkeling van de didactische vaardigheden van ons team.
Media
  • inspectiebezoek.jpg