Verbetertraject
Zoals in de Nieuwsbrief is aangegeven zullen wij u met regelmaat op de hoogte houden van de verbeterontwikkelingen binnen de school. Vanuit het kernteam zijn de volgende acties ondernomen, t.w.: 

 • De Groepsmappen zijn opnieuw ingericht, zodat duidelijk te zien is wat het doel van de lessen is, welke verschillende niveau’s er binnen de groep zijn, wat de onderwijsbehoefte van de groep/leerling is. Vervolgens wordt er gedifferentieerd (dus naar de onderwijsbehoefte) instructie gegeven en worden de lessen geëvalueerd, zodoende te weten of de doelen behaald zijn en de leerstof door de leerling(en) is begrepen. Indien dit niet het geval is, wordt er gepland wanneer en hoe deze leerstof weer wordt aangeboden, zodoende de leerling in de gelegenheid te stellen de leerstof tot zich te nemen. Deze mappen zullen door het MT en IB met regelmaat worden gecontroleerd.
 • Het leerlingdossier van de leerlingen wordt beter bijgehouden, d.w.z. dat er na twee dagen (indien nodig) een update plaatsvindt van mogelijke belangrijke zaken die met de leerling te maken heeft. De bedoeling hiervan is, dat de leerkracht altijd objectieve informatie van de leerling paraat heeft.
 • Er wordt meer rekening gehouden met de effectieve leertijd. Dit houdt in dat de overgang van de lessen efficiënter wordt. Spullen liggen klaar en de leerlingen weten welke les er komt, zodat er niet teveel tijd verloren gaat tijdens de wissel van lessen. Ook de speeltijden worden strakker gehanteerd (speelkwartier), zodoende belangrijke leertijd niet verloren te laten gaan.
 • In elke groep hangen in de klas kaarten met de indeling van de lessen volgens het Directe Instructiemodel. Dit houdt in dat de leerstof via dit schema wordt aangeboden.


 • Op het (smart)bord wordt van elke les het lesdoel aangegeven, zodat de leerlingen weten wat er na de les geleerd moet zijn. De leerling kan dus zelf volgen in welke fase de les is en leert op deze wijze ook zelf leren. De leerling en leerkracht ondervinden op deze structurele wijze of de leerstof wel/niet begrepen wordt/is en kunnen tussentijds vragen stellen, extra instructie krijgen, zodat de meeste leerlingen het lesdoel zullen behalen.
 • In het begin van volgend schooljaar zullen de leerlingen allemaal een vragenlijst invullen, zodat de school een beeld heeft van de beleving van onze school. Dit heeft te maken met het veiligheidsgevoel, het plezier in school hebben, het willen leren etc. Deze vragenlijst zal in september voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 digitaal worden aangeleverd. Bij de groepen 1 t/m 4 worden deze lijsten op een andere wijze afgenomen, daar deze leerlingen nog minder goed de vragen kunnen lezen en begrijpen. Vanuit de analyse zullen er actieplannen komen, zodoende de knelpunten hierin ook te verbeteren.
 • De klassenregels en schoolregels worden momenteel herzien een aangepast, zodoende deze begin nieuwe schooljaar goed in te zetten en te hanteren.
 • Er is in concept een nieuw Zorgplan samengesteld. In dit plan staan alle faseringen en acties die nodig zijn om de zorg van de leerling in goede banen te leiden, zodoende de leerling de zorg te geven die hij/zij nodig heeft. Vanaf volgend schooljaar zal er worden gewerkt met 5 zorgniveaus:
 • Niveau 1: algemene zorg in de groep 
 • Niveau 2: extra zorg in de groep 
 • Niveau 3: speciale zorg in de groep. Aanmeldingsformulier (in te vullen door de leerkracht voor boven- en onderbouw). Handelingsplan geschreven door de leerkracht.  
 • Niveau 4: intensieve zorg met coaching/begeleiding in de school. Wanneer eigen aanpak niet voldoende is wordt van buitenaf hulp gevraagd 
 • Niveau 5: plaatsing SBO/SO   
 • Er is een nieuw jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is tevens een verbeterplan. Hierin staat gefaseerd welke verbeteracties er het komend schooljaar worden gerealiseerd. Dit plan wordt nog voor het einde van dit schooljaar op de website geplaatst, zodat u inzicht krijgt in deze planning.
 • Achter de coulissen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website van de school, waarin de zaken die op school spelen een duidelijker plaats krijgen. Tevens zal het format van de Nieuwsbrief worden aangepast en een modernere vormgeving krijgen. We doen ons uiterste best om dit nog dit schooljaar gerealiseerd te krijgen.
Cito eindscores 
Met ingang van dit schooljaar is een eindtoets verplicht voor alle groep 8 leerlingen in heel Nederland. Scholen kunnen daarbij kiezen uit drie goedgekeurde eindtoetsen. Op de van Brienenoordschool hebben we net als voorgaande jaren gebruik gemaakt van de Cito. Onze leerlingen scoren dit jaar gemiddeld 534,9. Dit is de score van de school t.o.v. de scores van alle andere basisscholen in Nederland die de Cito eindtoets hebben gemaakt. Volgens deze score presteren onze leerlingen net boven het landelijke gemiddelde dat op 534,8 staat. Wij gaan er van uit dat wegens de inzet en inspanning vanuit het verbeterplan de scores in de toekomst hoger zullen komen te liggen. 

Studiemiddagen
In de afgelopen periode zijn er twee studiemiddagen geweest (22 april en 13 mei), waarin we de ambities, kernwaarden, visie en missie van de school  hebben besproken. 

Ambities: 
 • een school die alle vertrouwen heeft van de inspectie, ouders en personeelsleden. Waar kinderen met plezier naar school gaan en voor hen de beste resultaten halen.
 • Een professioneel lerende organisatie
 • een school met goede samenwerking en doorgaande lijn
 • gebruik maken van elkaars kwaliteiten
 • een team: een groep mensen die samenwerken en met elkaar iets willen bereiken
 • mensen die samen een doel proberen te bereiken en elkaar daarin helpen en ondersteunen.
 • Meer aandacht voor de zorgleerling en het begeleiden
 • fijn Rotterdams schooltje waar de kinderen met plezier naartoe gaan
 • team: respect en ook voor elkaars kwaliteiten
 • een bloeiende school met een duidelijke visie, ontwikkelingslijn, genoeg financiën en een theaterafdeling voor na school, uitgegroeid met een speciaal specialisme
 • het onderwijs afgestemd is op de behoefte.
Kernwaarden, visie en missie: (in steekwoorden) 
 • Respect: vertrouwen in de breedste zin, sfeer/klimaat, eenduidige regels, veiligheid protocollen (bijv. pestprotocol), jezelf mogen zijn, oprechtheid, inleving 
 • Samen op weg: verbondenheid, samenwerken, samen leren. 
 • Eigenheid in identiteit: met als toekomstdroom een brede school met specialisatie, het onderscheidend vermogen van de school, de meerwaarde van het uitwisselen en uitdragen (bijvoorbeeld op de gang meer werkjes hierover ophangen), christelijke feesten vieren, predikant in de klas , ruimte op school hebben voor alle richtingen en geloven. 
 • Kwaliteit: aansluiten bij de behoefte van het kind, opbrengst gericht, borging, handelingsgericht en handelingsbekwaam werken, 21ste eeuw skills hanteren (digitalisering, studievaardigheden). 
Nu de kernwaarden zijn bepaald kan worden gekeken naar de visie op het lesgeven: wat is een goede les: 
Interactie, motivatie, voorkennis, evaluatie, herhaling, overleg/eigen mening, betrokken, uitdagend, duidelijk, actieve houding leerling/leerkracht, betekenisvol voor leerling en leerkracht, aansluiten bij de belevingswereld, differentiatie, werkvorm, talent benutten, structuur, doelen behalen, ambitieuze doelstelling, zelfreflectie, competentie, eigenwaarde, complimenten, boven de stof staan. 

Al deze (steek)woorden zijn onderdeel geworden in het verbeterplan 2015-2016 en zullen in de ontwikkeltrajecten een rol spelen, zodat uiteindelijk onze ambities bewaarheid zullen worden. Deze dagen zijn afgesloten met de gezamenlijke uitspraak: “ We gaan ervoor!”  

Tenslotte 
U ziet dat we niet hebben stilgezeten de afgelopen periode. Er zijn al veel voorbereidingen getroffen om vanaf het nieuwe schooljaar goed van start te kunnen gaan om onze school goed te ontwikkelen. 

Wij hopen u op deze wijze vooralsnog voldoende te informeren en wordt vervolgd
Media
 • Verbetertraject.jpg